İlan tarihi 31 12 2020 15 gün

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza
müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2020 adresinden yapılacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin
edilebilir.
BİRİM ANABİLİM/ANASANAT DALI Profesör Doçent Dr. Öğr.Üyesi İLAN NİTELİĞİ
Kadro
Adedi
Kadro
Der.
Kadro
Adedi
Kadro
Der.
Kadro
Adedi
Kadro
Der.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK. Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Bilgi güvenliği, istatiki veri/sinyal işleme, sayısal iletişim sistemleri için veri analitiği ve hata- düzeltme kodları, enformasyon sistemleri ve biyometrik/çoklu ortam güvenliği alanlarında çalışmaları olmak.
1 5 Kuantum teknolojileri, kuantum algoritmaları, kuantum devreleri, kuantum yapay sinir ağları ve optimizasyon alanlarında çalışmaları olmak.
Yapay Zeka ve Veri Müh. 1 1 Yapay zeka ve makine öğrenmesi, robotik, oyunlaştırma ve engelliler için robot destekli yardımcı teknolojiler alanlarında çalışmaları olmak.
1 1 Genişbant teknolojileri, yazılım tabanlı ağlar, drone ağlar, yeni nesil haberleşme sistemlerinin yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAK. Elektrik Müh. 1 1 Motor teknolojileri, elektrikli araçlarda batarya şarj teknolojileri ve batarya yönetimi, güç elektroniği devreleri, elektrik makineleri tasarımı ve kontrolü konularında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Hab.Müh. 1 1 Geniş bant teknolojileri, 5G ve otesi kablosuz haberleşme konularında yayın yapmak, hem teorik hem de uygulamalı araştırma yapmış olmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak.
1 1 Biyomedikal ekipman teknolojileri, elektromagnetik görüntüleme ve tıbbi uygulamaları ve mikrodalga sistemler konularında çalışmaları olmak.
1 1 Mikro/Nano/Opto Elektronik, analog, yüksek frekans ve karışık işaret tümleşik devrelerin modellenmesi, tasarımı ve karekterizasyonu konularında çalışmaları olmak.
1 1 Mikro/Nano/Opto Elektronik, Analog, yüksek frekans ve karışık işaret tümleşik devrelerin modellenmesi, tasarımı ve karekterizasyonu konularında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAK. Kontrol ve Otomasyon Müh. 1 1 Robotik, mekatronik ve otomasyon, zaman geciktirmeli (ölü zamanlı) kontrol ve mikro enjeksiyon sistem otomasyonu konularında çalışmaları olmak.
1 1 Robotik, mekatronik ve otomasyon, öğrenme algoritmalarının dinamik sistemlere uygulanması ve ağ tabanlı kontrol sistemleri konularında çalışmaları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. 1 1 Yurtdışı doktoralı olup kutup bölgeleri ile ilgili deniz buzu ve uzaktan algılama konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Müh. 1 1 Büyük veri ve veri analitiği, parçacık fiziği ve süpersimetri konularında çalışmaları olmak, doktorasını yurt dışından almış olmak.
Kimya 1 1 Ftalosiyanin türevi bileşiklerin perovskit güneş pilleri için boşluk taşıyıcı malzeme olarak kullanıldığı ve elektrokatalitik hidrojen üretiminde kullanıldığı çalışmaları olmak.
1 5 Enerji depolama, tetrapirol türevlerinin fotokatalitik, katalitik ve enerji uygulamalarındaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
1 5 İleri fonksiyonel malzeme modellemesi ve hesaplamalı malzeme bilimi alanlarında çalışmaları olmak.
Matematik 1 1 Büyük veri ve veri analitiği, diferansiyel denklemler için düz ve ters saçılma problemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Mol. Biy. ve Genetik 1 5 Biyomedikal ekipman teknolojileri, hücre- biyomimetik lipit zar etkileşimlerinin yüzeye hassas sensör sistemlerle karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
1 5 İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, aquaporin üretimi ve su arıtma uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
Mol. Biy. ve Genetik 1 5 Mikroorganizmalar arasındaki iletişim ve metal katkılı nanomalzemelerin antibakteriyel etkileri üzerine çalışmaları olmak, biyofilm oluşumunun engellenmesi üzerine ürün patentine sahip olmak.
GEMİ İNŞAATI ve DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları
Müh.
1 1 Gemi Mukavemeti ve Gemi Kontrol Sistemleri üzerine çalışmaları
olmak.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, Deniz ve Gemi Mühendisliği bilim alanında doçent olup, açık deniz yapılarının mukavemeti ve yorulması alanında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 1 1 Betonda durabilite göstergeleri, olasılığa dayalı durabilite
tasarımı ve atık tellerin betonda kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
1 1 Çimento Esaslı Kompozit Yapı Elemenlarının Davranışı üzerine
yayınları ve patentleri olmak.
1 1 Çelik levhalı perde sistemler, çelik yapı sistemlerinin doğrusal olmayan davranışı ve çelik birleşimler alanlarında çalışmaları olmak.
1 1 İnşaat Mühendisliği alanında Doçent olup; hidrolik ve su kaynakları mühendisliği, bulanık zincir modeli ve trend analizi üzerine çalışmaları olmak.
1 1 İklim değişikliği, istatiksel altölçekleme kuraklık, risk analizi,
modelleme, yeraltı suyu ve tarihi su yapıları konularında çalışmaları olmak.
Çevre Mühendisliği 1 1 İçme sularında doğal organik maddelerin giderimi ve dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu ve modellenmesi, membran proseslerle giderimi ve modellemesi alanlarında çalışmaları olmak.
1 5 Membran teknolojilerinde tıkanma kontrolü üzerine CFD
simülasyonu ve membran biyoreaktörler üzerine çalışmaları olmak.
1 5 İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, nanokompozit fiber malzemelerin üretimi, bu malzemlerin su atıksu arıtımında kullanılması üzerine çalışmaları olmak
Geomatik Mühendisliği 1 1 Harita mühendisliği alanında Doçent unvanı almak ve entropi alanında çalışmaları olmak.
1 1 Harita mühendisliği alanında Doçent ünvanı almak.
İŞLETME FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 1 1 Süreç madenciliği, lokasyon temelli veri analitiği ve tedarik zinciri karar modellemesi konularında çalışmaları olmak.
1 1 Yapay zeka ve makine öğrenmesi, bulanık mantık temelli yapay
zeka modelleri, zeki karar destek sistemleri ve stratejik opsiyonlar konularında çalışmaları olmak.
1 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri esaslı taşıma optimizasyonu ve ulaştırma sistemlerinde fiyatlandırma konularında çalışmaları olmak.
İşletme Mühendisliği 1 1 Üretim ve işlemler yönetimi alanında doçent unvanına sahip olup; tersine lojistik ağ tasarımı, proje yönetimi kararlarının modellenmesi ve bulanık risk analizi konularında çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ FAK. Kimya Müh. 1 1 Modelleme ve simülasyon teknolojileri, proteinlerin ve biyomalzemelerin çeşitli moleküler modelleme ve moleküler dinamik simülasyon teknikleri ile tasarımı konusunda çalışmaları
olmak.
1 1 Gazlaştırma ve sentez gazı dönüşüm teknolojileri alanında çalışmaları olmak.
1 4 Yukarıdan aşağı üretim tekniği ile kimyasal çözücü bulundurmayan polimerik nano parçacık üretimi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile polimerik akışların incelenmesi konularında çalışmaları olmak.
Metalurji ve Malzeme Müh. 1 1 Mikro/Nano/opto elektronik, Mikro/nano partikül kompozit sistemlerin mekanik alaşımlama - mekanokimya ve kimyasal buhar biriktirme teknikleri ile sentezlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
1 4 İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri,
paslanmaz çelikler, yüksek mukavemetli çelikler ve alüminyum alaşımlarında korozyon konusunda çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği 1 1 Gıdaların reolojik ve viscoelastik ölçümü ve modellenmesi, camsılığa geçiş sıcaklığının değerlendirilmesi, emülsiyon stabilitesi, elektroeğirme ve nanolifler, nanoliflerle enkapsülasyon ve kontrollü salım konularında çalışmaları olmak.
MADEN FAKÜLTESİ Cevher Hazırlama Müh. 1 5 Cevher ve Kömür Hazırlama İşlemlerinde Termal Proseslerin Uygulanması Konularında çalışmaları olmak.
Jeofizik Mühendisliği 1 1 Deprem Mekanizmalarının belirlenmesi, tsunami simülasyonları ve kabuk-litosfer yapısının modellenmesi alanlarında çalışmaları olmak.
1 1 Sismolojik gözlem ve modelleme yaklaşımları ile yerkürenin izotropik ve anizotropik özelliklerinin incelenmesi alanında çalışmaları olmak.
MAKİNA FAKÜLTESİ Makine Müh. 1 5 Motor teknolojileri, jet motorları, gaz ve buhar türbinleri konusunda çalışmaları olmak.
1 1 İnsansız hava araçları tasarımı ve kontrolü, otonom taşıtlar, görüntü temelli kontrol alanlarında yayınları ve projeleri olmak.
1 1 Mekanik infiltrasyon yöntemiyle sintaktik köpük metal üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
1 1 Farklı içten yanmalı motor tiplerinde ve kısmi yükte verim arttırmaya yönelik deneysel ve kuramsal çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık 1 1 Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri alanlarında çalışmaları olmak
Şehir ve Bölge Planlaması 1 1 Şehir Planlama, Şehir Ekonomisi ve Kentsel Coğrafya alanlarında çalışmaları olmak.
TEKSTİL TEKNOL. ve TAS. FAK. Tekstil Mühendisliği 1 1 Nanoliflerin lityum pilleri ve enerji depolama alanında kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
1 1 Gümüş nanoteller ile giyilebilir elektronikler geliştirme ve kavak lif konularında çalışmaları olmak.
UÇAK ve UZAY BİL. FAK. Uçak Müh. 1 1 Güneş enerjisi ile desteklenen enerji üretim sistemleri, fotovoltaik-termal güneş kollektörleri, termoelektrik jenaratörlerle elektrik üretimi ve nanoakışkanların kullanımının güneş enerjisi
soğurma performansına etkisi alanlarında çalışmaları olmak.
1 1 Kompozit, sandviç yapıların dinamik analizler ve optimizasyonu, yapılarda viskoelastisite ve sönüm etkileri konularında
çalışmaları olmak.
1 4 Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olup, hava-hava muharebe, hava trafik, çoklu uçuş modelleri,
optimizasyon ve kontrolü konularında çalışmaları olmak.
Uzay Müh. 1 5 Hava-uzay araç yapılarının doğrusal olmayan dinamik ve
aeroelastik analizleri; fırlatma araçlarının dinamik kararsızlık analizleri alanlarında çalışmaları olmak.
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Uygulamaları 1 5 Yapay zeka ve makine öğrenmesi, yüksek boyutlu modelleme, pertürbasyon teorisi ve hiperspektral görüntü işleme konularında
çalışmaları olmak.
1 5 Büyük veri ve veri analitiği, parçacık fiziği ve süpersimetri konularında çalışmaları olmak, doktorasını yurt dışından almış
olmak
ENERJİ ENSTİTÜSÜ Nükleer Araştırmalar 1 1 Çevresel radyoaktivite ile izleme teknikleri, nötron aktivasyon
analizi ve nükleer atık yönetimi alanında çalışmaları olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERVATUVARI Çalgı 1 1 Doçentliğini Müzik alanından almış olmak, Doçentlik sonrası en
az on yıl flüt dersi verme deneyimi olmak ve Fransız Müziği alanında çalışmaları olmak.
Çalgı 1 1 5 yıl yüksek öğretim kurumunda ders vermiş olmak, Lisans ve
lisansüstü eğitimini piyano sanat dalında yapmış olmak ve piyano etütleri üzerine çalışması olmak.
Müzikoloji 1 1 Etnokoreoloji, etnomüzikoloji ve tarihsel müzik yazıları alanlarında çalışmaları olmak.
Müzikoloji 1 1 Tarihsel etnomüzikoloji, kültürel bellek ve diaspora alanlarında çalışmaları olmak.
TOPLAM 23 25 16
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2004" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Vira Denizcilik

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2004" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama